GyuHa.com

memo_form_update.php


관리자에게 또는 특정회원에게 쪽지 발송시 원하는 회원에게 전달하는 기능.

 

수정파일 : /bbs/memo_form_update.php

 

15번째 줄 시작 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
    //쿼리중 mb_1,mb_2 추가함. 
    $row = sql_fetch(" select mb_id, mb_nick, mb_open, mb_leave_date, mb_intercept_date,mb_1,mb_2 from {$g5['member_table']} where mb_id = '{$recv_list[$i]}' ");
    if ($row) {
        if ($is_admin || ($row['mb_open'] && (!$row['mb_leave_date'] || !$row['mb_intercept_date']))) {
             
            if($row['mb_1']){ //메시지 전달 받을 유저
                $adminMn = get_member($row['mb_1'],'mb_id,mb_nick');
                $member_list['id'][]   = $adminMn['mb_id'];
                $member_list['nick'][] = $adminMn['mb_nick'];
 
                if($row['mb_2'] =='Y') { // Y 이면 대상자에게도 메시지 전달. 그밖에는 전달안함.
                    $member_list['id'][]   = $row['mb_id'];
                    $member_list['nick'][] = $row['mb_nick'];
                }
            }else{   
                $member_list['id'][]   = $row['mb_id'];
                $member_list['nick'][] = $row['mb_nick'];
            }
        } else {
            $error_list[]   = $recv_list[$i];
        }
    

 

관리자 > 회원관리 > 회원수정 클릭

 

 

 

여분필드1 : 전달받고 싶은 아이디 입력

여분필드2 : 원래 회원도 같이 받을때 Y 입력

Comment +0